.: مشخصات دوره
سمينارآموزشي تجسد تجسم (طراحي كاراكتر)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1.   تشریح مفهوم تجسد تجسم
  2. تشریح مقدماتی و کلی سه بخش مفاهیم در کارکترسازی، تکنیک های دیجیتال پینتینگ و مدلسازی هنری
  3. نشان دادن دو تصویر از دیجیتال پینتینگ و مدلسازی هنری به عنوان نمونه و روشن نمودن مطلب
 

آشنايي با مفاهيم و كار عملي طراحي

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
3 ساعت