.: مشخصات دوره
كاربرد نرم افزار اكسل در حسابداري
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

لزوم امکان ساخت گزارش های متنوع و دقیق از اطلاعات مالی شرکت ها  در کنار گزارشات از پیش تعریف شده ی نرم افزارهای مالی و حسابداری از یکسو و امکانات نرم افزار اکسل از سوی دیگر،‌ باعث شده که  این نرم افزار در این زمینه به کار گرفته می شود. امروزه تسلط کارشناسان حسابداری به این نرم افزار از ضروریات جذب و ارتقاء شغلی این گروه از متخصصان گردیده است. 

 

آشنايي با اصول حسابداري مقدماتي و آشنايي اوليه با نرم افزار اكسل

 
   
   
 
2,950,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
24 ساعت