.: مشخصات دوره
مقدمات كاربردي (ترسيم وضع موجود و ارائه) دكوراسيون داخلي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  • شناخت مقدماتي مفاهيم بصري ، رنگ و بافت در معماري داخلي
  • توانایی مترکشی و برداشت پلان        
  • ترسیم نقشه و تبدیل نقشه هاي دستي ترسيم فني به نقشه های کامپیوتری با نرم افزار

 

 

 علاقه مندان به دكوراسيون داخلي

 
   
   
 
16,434,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
239 ساعت