.: مشخصات دوره
نقشه كشي صنعتي توسط نرم افزار AUTO CAD-2018
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  •  آشنايي با اصول نقشه کشي صنعتي و نحوه خواندن نقشه هاي صنعتي
  • توانايي ترسيم نقشه هاي دو بعدي صنعتي با AutoCAD
  • توانايي خواندن نقشه هاي صنعتي
  • آشنايي با فرمان هاي اصلی AutoCAD
     
 
  1. آشنايي با ويندوز
  2. تسلط به نقشه كشي صنعتي
 
   
   
 
3,450,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت