.: مشخصات دوره
ديناميك سيالات و انتقال حرارت محاسباتي توسط نرم افزار Ansys Fluent
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1.         آشنايي با انواع مدلسازي
  2.        آشنايي با قابليت هاي نرم افزاربراي ايجاد هندسه و شبكه هاي مورد نظر
  3.         آشنايي با قابليت هاي نرم افزار براي مدلسازي و شبيه سازي حركت سيالات در محيط هاي مختلف و تحليل مسائل انتقال حرارت.

 

 
  1. آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز.
  2. تسلط به مفاهيم تئوري و اصول ديناميك سيالات

 

 
   
   
 
4,000,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت