.: مشخصات دوره
مدل سازي و تحليل مكانيكي با Abaqus
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانايي مدل سازي و آناليز سازه‌‌هاي مختلف صنعتي فلزي و غير فلزي شامل تحليل هاي استاتيكي،ارتعاشات آزاد،كمانش،انتقال حرارت هدايت،تنش تماسي ، ورق هاي كامپوزيت و نشت سيال در محيط هاي متخلخل

 

آشنايي با اصول روش المان محدود

 
   
   
 
5,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت