.: مشخصات دوره
طراحي و ويرايش صفحات وب با HTML5 & CSS3 ويژه نوجوانان
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش اصولي و مبتني بر مفاهيم علمي در زمينه طراحي وب  به نوجوانان

 

آشنايي با كامپيوتر در حد ICDL 1

 
   
   
 
3,500,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
30 ساعت