.: مشخصات دوره
تدابير لازم در صرفه جوئي مصرف انرژي در ساختمان ها2(نظام مهندسي- ارتقا پايه 2به 1-تاسيسات مكانيكي -نظارت و طراحي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان

 

دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه2نظارت و طراحي از گروه تاسيسات مكانيكي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

 
   
 
 
 
993,600 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
16 ساعت