.: مشخصات دوره
كارگاه آموزشي طراحي معماري با نرم افزار SketchUp
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  • سه بعدي سازي احجام (به خصوص احجام معماري) در مدت زمان كوتاهتربه همراه امكان طراحي همزمان با ترسيم.
  • علاوه بر اين، استخراج نقشه اجرايي از مدل طراحي شده توسط اين نرم افزار امكان پذير مي باشد.

 

 

دانشجويان معماري از ترم 2 به بالا

 
   
 
 
 
2,390,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
21 ساعت