.: مشخصات دوره
راندو
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: راندو
   

آموزش مهارت هاوتكنيك هاي ارائه طرح هاي معماري

 

آشنايي با مهارت هاي طراحي دست آزاد و اسكيس

 
   
   
 
3,100,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت