.: مشخصات دوره
ترسيم فني
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: ترسيم فني
   

آموزش مهارت هاي  نقشه كشي ساختمان و ترسيم صحيح نقشه هاي ساختماني

 

شناخت و علاقه نسبت به دوره هاي معماري

 
   
 
 
 
3,990,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت