.: مشخصات دوره
مدلسازي سه بعدي و طراحي قطعات پيچيده صنعتي توسط نرم افزار Catia
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آشنايي با اصول مدل سازي و مونتاژ قطعات پيچيده و سطوح پيچيده صنعتي با کمک نرم افزار Catia

    توانايي استخراج نقشه هاي مرحله اي ، نقشه هاي مونتاژي و نمادي انفجاري

 توانايي انجام محاسبات کمي و کيفي مدل ها، ورق کاري و طراحي قالب 

 

آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز
آشنايي با مباني AutoCAD
آشنايي با اصول طراحي و قالب سازي
 

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
75 ساعت