.: مشخصات دوره
امنيت شبكه در سوئيچ هاي لايه2 و روترهاي سيسكو
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي  نيروهاي متخصص در زمينه آموزش امنيت شبكه بويژه دستگاههایCISCO

 

گذراندن دوره كامل CCNA.

 
   
   
 
4,500,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1396   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت