.: مشخصات دوره
تحليل مقاومت و طراحي اجزا توسط نرم افزار ANSYS
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

 آشنايي كامل با نحوه مدل سازي مدلهاي دو بعدي و سه بعدي

 انواع روشهاي Mesh generation

  انجام آناليز استاتيكي، اعمال شرايط مرزي و تنظيمات خروجي

 

آشنايي با سيستم عامل ويندوز
آشنايي با اصول طراحي و قالب سازي
آشنايي با دروس استاتيك، مقاومت مصالح و ديناميك

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت