.: مشخصات دوره
ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي توسط نرم افزار Arc GIS
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  •   آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و قابليت هاي آن
  •   بررسي اطلاعات جغرافيايي و استفاده از آنها در برنامه ريزي هاي خرد و كلان
  •  چگونگي انجام و ايجاد پروژه هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي به صورت تئوري و عملي
  •  توان ارزيابي بين سيستم هاي سنتي و مكانيزه و قابليت رقومي سازي اطلاعات سنتي براي مديريت و استفاده بهينه
 

آشنايي با سيستم عامل ويندوز (توصيه مي گردد شركت كنندگان با مباني اوليه GIS آشنا باشند.)

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
80 ساعت