.: مشخصات دوره
مدلسازي سه بعدي و طراحي قطعات پيچيده صنعتي توسط نرم افزار Mechanical Desktop
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

·         آشنايي با روش هاي مدلسازي Part و نقشه هاي صنعتي از مدل هاي سه بعدي در محيط Drawing

·         آشنايي با مونتاژ مدل هاي سه بعدي در محيط Assemble

·         تهيه نقشه هاي صنعتي از مدل هاي سه بعدي در محيط Drawing

 

 

 

آشنايي با سيستم عامل ويندوز (توصيه مي گردد شركت كنندگان با اصول اوليه نقشه كشي آشنا باشند.)

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت