.: مشخصات دوره
ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) توسط نرم افزار FLUENT & GAMBIT
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1.    آشنايي با انواع مدلسازي
  2.      آشنايي با قابليت هاي نرم افزار Gambit براي ايجاد هندسه و شبكه هاي مورد نظر
  3.      آشنايي با قابليت هاي نرم افزار Fluent براي مدلسازي و شبيه سازي حركت سيالات در محيط هاي مختلف و تحليل مسائل انتقال حرارت. 
 
  1. آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز.
  2. تسلط به مفاهيم تئوري و اصول ديناميك سيالات
 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت