.: مشخصات دوره
ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) توسط نرم افزار FLUENT & GAMBIT
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

                                    ·           آشنايي با انواع مدلسازي

·         آشنايي با قابليت هاي نرم افزار Gambit براي ايجاد هندسه و شبكه هاي مورد نظر

·         آشنايي با قابليت هاي نرم افزار Fluent براي مدلسازي و شبيه سازي حركت سيالات در محيط هاي مختلف و تحليل مسائل انتقال حرارت.

 

 

آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز.
تسلط به مفاهيم تئوري و اصول ديناميك سيالات

 
   
   
 
3,190,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1395   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت