.: مشخصات دوره
تجزيه و تحليل آماري توسط نرم افزار SPSS
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش توانايي جمع بندي و تلخيص داده ها و استنباط و تحليل آماري توسط نرم افزار SPSS

 

آشنايي با سيستم عامل ويندوز
مفاهيم پايه اي آمار

 
   
   
 
3,290,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
30 ساعت