.: مشخصات دوره
شبيه سازي فرآيندهاي نفت، گاز و پتروشيمي با استفاده از نرم افزار HYSYS حالت پايدار
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  •      آشنايي كامل با نرم افزار و كاربردهاي آن در شبيه سازي فرآيندها
  •      آموزش كامل نحوه شبيه سازي حالات مختلف پاياي فرآيندهاي شيميايي و پتروشيميايي به كمك نرم افزار
 

آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز
آشنايي با اصول عمليات واحد و مهندسي فرآيند
تسلط به مفاهيم تئوري مرتبط

 
   
   
 
3,950,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
30 ساعت