.: مشخصات دوره
كاربري سيستم عامل لينوكس پايه 1
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

تربيت نيروهاي متخصص در زمينه : کار با سیستم عامل لینوکس بر اساس سرفصل و استانداردهاي موسسه  LPI

 

آشنايي و كار با يك سيستم عامل به عنوان كاربر حرفه اي كامپيوتر، آشنا به مفاهيم شبكه

 
   
   
 
4,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
40 ساعت