.: مشخصات دوره
مديريت شبكه هاي بي سيم (CWNA)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي نيروهاي متخصص  در زمينه نصب و راه اندازي و رفع اشكال شبكه هاي بي سيم WLAN

 

آشنايي با Windows XP يا Windows 7 و گذراندن دوره Network+.

 
   
   
 
6,390,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت