.: مشخصات دوره
مباني برنامه نويسي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش محتويات پايه و مشترك در دوره هاي برنامه نويسي و آماده سازي دانش پژوهان جهت ورود به دوره هاي برنامه نويسي.

 

 

-حداقل آشنايي با زبان انگليسي و رياضيات.
-آشنايي با Windows

 
   
   
 
2,990,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
35 ساعت