.: مشخصات دوره
نقشه كشي صنعتي توسط نرم افزار AUTO CAD-2014
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

وانايي ترسيم نقشه هاي دو بعدي صنعتي با AutoCADتوانايي خواندن نقشه هاي صنعتي
آشنايي با فرمان هاي اصلی AutoCADآشنايي با اصول نقشه کشي صنعتي و نحوه خواندن نقشه هاي صنعتآشنايي با اصول نقشه کشي صنعتي و نحوه خواندن نقشه هاي صنعتي آشنايي با اصول نقشه کشي صنعتي و نحوه خواندن نقشه هاي صنعتي
وانايي ترسيم نقشه هاي دو بعدي صنعتي با AutoCADوانايي خواندن نقشه هاي صنعتي
آشنايي با فرمان هاي اصلی AutoCAD
انايي ترسيم نقشه هاي دو بعدي صنعتي با AutoCADvvgjgjjgjgjgjgjghjوانايي خواندن نقشه هاي صنعتي
آشنايي با فرمان هاي اصلی AutoCAD
 آشنايي با اصول نقشه کشي صنعتي و نحوه خواندن نقشه هاي صنعتي
وانايي ترسيم نقشه هاي دو بعدي صنعتي با AutoCADوانايي خواندن نقشه هاي صنعتي
آشنايي با فرمان هاي اصلی AutoCAD
 vvv

  • آشنايي با اصول نقشه کشي صنعتي و نحوه خواندن نقشه هاي صنعتي
  • توانايي ترسيم نقشه هاي دو بعدي صنعتي با AutoCAD
  • توانايي خواندن نقشه هاي صنعتي
  • آشنايي با فرمان هاي اصلی AutoCAD

توانايي ترسيم نقشه هاي دو بعدي صنعتي با AutoCAD

توانايي خواندن نقشه هاي صنعتي
آشنايي با فرمان هاي اصلی AutoCAD


 

 

 
  • آشنايي با ويندوز
  • تسلط به نقشه كشي صنعتي
 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت