.: مشخصات دوره
استفاده اصولي از صفحه كليد (تايپ سريع فارسي)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
 توانايي دانشپذيران به تايپ 120 حرف صحيح در 1 دقيقه
افزايش سرعت عملكرد دانشپذير در استفاده از صفحه كليد
صرفه جويي در زمان تايپ براي سازمانهاي مجهز به اتوماسيون اداري است
 
 

 آشنايي با word-Windows

 
   
 
 
 
1,100,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
10 ساعت