.: مشخصات دوره
CCNA كاربردي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: CCNA كاربردي
   

 توانمند سازی دانشپذیران در کسب مهارت های فنی مربوط به نصب و تنظیمات سوئیچ و روترهای سیسکو.

 

تسلط به مفاهيم شبكه در حد دوره مباني شبكه و آشنايي با شبكه LAN

 
   
   
 
6,390,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت