.: مشخصات دوره
نكات ويژه و شيوه نظارت بر اجراي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان هاي مسكوني
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آشنا کردن ناظران تاسیسات ساختمانی به نکات ویژه و شیوه بررسی و نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های مسکونی در انطباق با طراحی انجام شده و همچنین قوانین و مقررات شهرداری

 

تسلط بر اصول و مقررات طراحي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان هاي مسكوني و مقررات و ضوابط حاكم بر اين موضوع از منظر شهرداري

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
15 ساعت