.: مشخصات دوره
برنامه نويسي با جاوا
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

ايجاد برنامه هاي مبتني بر متن جاوا

درك مفهوم شي گرايي

 

1-توانايي تحليل مسئله و ارائه راه حل براي آن همچنين آشنايي با اصول پايه برنامه نويسي و ساختارهاي كنترلي
2-شرکت در آزمون تعیین سطح دوره

 

 
   
   
 
6,600,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت