.: مشخصات دوره
طراحي مخازن تحت فشار با نرم افزار PV-ELITE بر اساس ASME, Sec.VIII, Div. 1
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانايي طراحي و مدل سازي مخازن ذخيره تحت فشار به كمك نرم افزار PV-Elite بر اساس ASME, SEC. VIII, DIV. 1

 

آشنايي با اصول طراحي تخصصي مخازن تحت فشار بر استاندارد ASME, Sec.VIII, Div. 1
آشنايي و توانايي كافي كار با كامپيوتر

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
30 ساعت