.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1. آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی در مکالمه 7و ارتقاء سطح علمی دانشپذیران با توجه به سرفصل های کتاب و تکمیل  سطح  B1 بر اساس استاندارد CEFR  و ایجاد انگیزه و آماده سازی افراد برای حضور در  دوره های بالاتر مانند IELTS ,TOEFL وآزمون های مقدماتی انگلیسی

 شرایط شرکت کنندگان
آشنايي حداقل به زبان انگليسي در سطح مكالمه 7 و سن 18 سال به بالا جهت شركت در مصاحبه

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1- تسلط بر قواعد دستوري verb complement,comparison with as...as مجهول حال ساده- فعل هاي modal,be,get چگونگي بكارگيري فعل هاي be supposed to,was/were going to و گذشته سوم فعل past perfect , دستور زبان inseprable phrasal verb, و چگونگي بكارگيري notدر دستور زبان 2-آشنايي با كلمات و عبارات مرتبط با رفتارهاي اجتماعي - رنگ مواد اوليه- پارچه - مد - اتفاقات عجيب و غريب- خرافات- قوانين و مقررات جرم و مجازات 3-نگارش متون مرتبط با متن كتاب 4- تقويت مهارت گفتاري و شنيداري 5- توانايي بحث و گفتگو پيرو موضوعات كتاب

مخاطبان
كليه علاقمندان به يادگيري محاوره زبان انگليسي و كساني كه مايل به ارتقا زبان عمومي خود هستند. دانش آموختگان مكالمه7

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 Touchstone series consist of four books . Level 8 will cover 5 units of Touch stone book number 3&4 .This level will start B1 according to the CEFR classification , students can start IELTS exams from this level

Touch Stone3
Unit 12: In The News
 Learning grammar points about simple past passive (" by" agent and without agent) and how to use adverbs with passiveverbs
Learning vocabulary and phrases of extreme weatherconditions and natural disasters
Learning how to use expressions to introduce news andhow to introduce issues by usingthe thing is
Learning how to write a report usingstatistics
Touchstone4
Unit 1: Interesting Lives
     Learning grammar points like: verb complements (verb+ing or to+verb) and a review of simple and continuous verbs;
    Learning how to highlight key moments in story, how to make people important and highlight them in story;
        Learning how to write an anecdote about facing a challenge.
 
Unit 2: Personal Tastes
    Learning grammar points like: Comparison with as....as and negative questions;
  Learning vocabulary and phrases about: colors, patterns, materials, and styles of clothing, fashion, trends; 
    Learning when and how to use “NOW”, and how to show understanding by summarizing things people say;
Learning how to write an interview Questions and answers.
 
Unit 3: World Cultures
  Learning grammar points like: The simple present passive, verb+ ing and to +verb and the position of “not;
 Learning vocabulary and phrases about: Cultural item, icons and events, manners, customs and culturally appropriate behavior;
       Learning when and how to use “in fact “and “of course;
        Learning how to write an article about a favorite proverb.
 
Unit 4: socializing
       Learning grammar points about: be supposed to; was / we’re going to, and also inseparable phrasal verbs;
      Learning vocabulary and phrases about going out and socializing and also expression with” get; “
      Learning when and how to use expressions like “SO”, and show understanding by using statement question;
        Learning how to write an article about your social style.
موارد ارزشیابی  دوره به شرح زیر می باشد: 
 
 Touchstone 3: Unit12
Touchstone 4: units 1-4
        Mid-term: Units 12 T3 ,1 T4 15% out of 100
Written: 45multiple choice questions, 5 essay questions for writing section.
 
        Final written exam:  Units 12 T3  ,1,2,3,4    27% out of 100
listening: 10 questions, Vocabulary & Grammar: 25 questions, Reading: 10 questions,  and writing 5 questions. 
 
         Final oral exam:  Cards     24% out of 100
Monologues /Dialogues based on the book. 
 
    Class Performances: 34% out of 100
 آموزش کتاب فیلم Video Resource Book Touchstone3
 
Episode 4Quiz
Student’s book units12
ACT3
Episode 4: What’s Happening
·         After you watch
 
 آموزش کتاب فیلم Video Resource Book Touchstone4
 
Episode 1Quiz
Student’s book units1-3
ACT 1
Episode 1: A Guest From Out Of Town
·         Before you watch
·         While you watch
·         After you watch
ACT2
ACT3
 
Episode 2Quiz
Student’s book units4
ACT 1
Episode 2:A Barbecue
·         Before you watch