.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 تربيت نيروهاي متخصص در زمينه پردازش تصاویر ماهواره ای در علوم مرتبط با زمینشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با مباني ويندوز ، عكس هاي هوائي و تخصص دانشگاهي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
تسلط به پردازش تصاوير ماهواره اي در علوم مرتبط با زمين

مخاطبان
فارغ التحصيل و دانشجويان رشته هاي كشاورزي ، منابع طبيعي ، آبخيزداري ، محيط زيست، زمين شناسي و جغرافيا

مدت
50  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
تعاریف سنجش از دور
سیستم های سنجش از دور
لندست ها
اسپات
استر
آیکونوس
IRS
مبانی رادیومتری سنجش از دور
منابع انرژی
اثرات اتمسفر
مولفه های تشکیل دهنده علائم در سنجنده
علائم طیفی پدیده ها
انعکاس طیفی گیاهان
انعکاس طیفی خاک
انعکاس طیفی آب
انعکاس طیفی برف وابر
خطاهای داده های ماهواره ای وتصحیحات آن
خطاهای هندسی ورادیومتری
خطاهای ناشی از سکو
خطاهای ناشی از سنجنده
خطاهای ناشی از کره زمین
تصحیحات داده های ماهواره ای
تبدیل هندسی تصاویر ماهواره های
تعیین نقاط کنترل زمینی
تعیین معادله وحذف نقاط نامناسب
تطابق هندسی از طریق تعمیم معادله وانجام نمونه گیری مجدد
روشهای درون یابی نمونه گیری مجدد
کنترل دقت هندسی تصویر تطابق یافته
تشریح پدیده جابجائی ناشی از پستی وبلندی
تشریح روش پیشنهادی تطابق هندسی ضمن تصحیح جابجائی
بهبود وبارز سازی تصویر
آمار تصویر
بهبود کنتراست
بهبودکنتراست خطی
بهبودکنتراست به روش تعدیل هیستوگرام
تبدیل مکانی
فیلتر وانواع آن
تبدیل های طیفی
نسبت گیری طیفی
سیستم های رنگ آمیزی
شاخصهای آماری
محاسبه واریانس کوواریانس
محاسبه همبستگی
هیستوگرام
تجزیه مولفه های اصلیPCA ))
شاخص های تعیین ترکیب باندی
طبقه بندی تصاویرماهواره ای وانواع آن
نمونه گیری ومعیارهای نمونه برداری
روشهای طبقه بندی