.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 تربيت نيروهاي متخصص در زمينه استفاده از قابلیتهای موجود و یا کدنویسی روشهای جدید محاسباتی در MATLAB.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با مباني مقدماتي MATLAB.

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي كلي با نرم افزار MATLAB. آشنايي با مباني و نحوه نوشتن الگوريتمها. آشنايي مقدماتي با ساختارهاي توالي، انتخاب و تكرار در برنامه نويسي.

مخاطبان
مورد استفاده دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي و علوم پايه در كليه مقاطع به خصوص تحصيلات تكميلي

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 کار با چندجمله­ایها شامل تعیین ریشه­ها، مشتق گیری، انتگرال گیری، برازش و چندجمله­ایهای کسری

دیفرانسیل گیری عددی

انتگرال گیری عددی (استفاده از روشهای موجود در MATLAB و نوشتن کد جهت سایر روشها)

درونیابی یک بعدی، دو بعدی و چند بعدی

استفاده از روش اسپلاین مکعبی در درونیابی، مشتق گیری و انتگرال گیری

حل عددی معادلات دیفرانسیل عادی (Ordinary Differential Equatons) مسائل مقدار اولیه (Initial Value Problems)

کار با توابع تابع شامل:

‌أ.         رسم تابع در بازه محدود

‌ب.     محاسبه ریشه توابع (استفاده از روشهای موجود در MATLAB و نوشتن کد جهت سایر روشها)

‌ج.      تعیین کمینه یا بیشینه توابع

‌د.       تعیین نقطه کمینه جهت بهینه سازی در توابع چند متغیره

     کار با جعبه ابزار برازش منحنی (Curve Fitting Toolbox)

کار با جعبه ابزار حساب نمادین (Symbolic Math. Toolbox) شامل:

‌ه.        تعریف متغیرهای نمادین

‌و.        حل نمادین معادلات یک متغیره غیرخطی

‌ز.        حل نمادین دستگاه معادلات خطی و غیرخطی

‌ح.      مشتق گیری نمادین

‌ط.      انتگرال گیری نمادین

‌ي.      جبرخطی نمادین

کار با جعبه ابزار معادلات دیفرانسیل پاره­ای (Partial Differential Equations Toolbox) شامل:

‌ك.    ایجاد میدان حل

‌ل.      شبکه بندی میدان

‌م.       اعمال شرایط مرزی

‌ن.      حل عددی معادلات

‌س.    قیدها و محدودیتهای جعبه ابزار

نمودارهای ویژه شامل:

‌ع.      نمودارهای تراز

‌ف.     نمودارهای آماری از قبیل میله­ای، دایره­ای و ...

‌ص.    نمودارهای برداری

‌ق.      رسم احجام

‌ر.        ساخت انیمیشن