.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

·         آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و قابليت هاي آن

·         بررسي اطلاعات جغرافيايي و استفاده از آنها در برنامه ريزي هاي خرد و كلان

·         چگونگي انجام و ايجاد پروژه هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي به صورت تئوري و عملي

·         توان ارزيابي بين سيستم هاي سنتي و مكانيزه و قابليت رقومي سازي اطلاعات سنتي براي مديريت و استفاده بهينه

 شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با سيستم عامل ويندوز (توصيه مي گردد شركت كنندگان با مباني اوليه GIS آشنا باشند.)

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي برچسب گذاري عوارض،پرس و جوي داده،انتقال و ارتباط دادن جداول،انتخاب عوارض به كمك موقعيت مكاني آنها،آماده سازي داده ها براي تجزيه و تحليل و ...

مخاطبان
مورد استفاده دانشجويان و فارغ كارشناسان رشته هاي مهندسي عمران، كشاورزي، معماري، شهرسازي، منابع طبيعي، جغرافيا، زمين شناسي و ...

مدت
80  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

مقدمه، تاريخچه و كاربرد GIS در علوم مختلف و مثال هاي كاربردي

معرفي سيستم هاي مختصات

معرفي مدل داده ها، و سازماندهي اطلاعات نقشه و مشخصات توصيفي آن

مفاهيم مطالعات GIS، محصولات، ابزار كاربردي و انواع مطالعات و مفاهيم

مشخصات نقطه هاي توپوگرافي

نصب نرم افزار ArcGIS 9.2

برچسب گذاري، و مديريت برچسب ها

پرس و جوي مكاني و توصيفي

اتصال جداول (Relate, Join)

توابع ادغام و برش الگويي

توابع همپوشاني Overlay

Arcscan ديجيتايز اتوماتيك و نيمه اتومات

ساختن خروجي نقشه Layout

استفاده از Templates

Model Builder

بررسي نقشه هاي 25000/1 و ساخت DEM

ساخت TIN

آشنايي كلي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي

قابليت ها و كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي

آشنايي با ساختار داده هاي توصيفي و فضايي

چگونگي مديريت و اجراي پروژه هاي GIS

نشانه گذاري و طبقه بندي اطلاعات

كاربرد جداول Tables

كاربرد نمودارها Charts

تهيه خروجي Layout

بررسي روابط و تجزيه تحليل در GIS به شرح زير:

انتخاب عارضه نقطه اي نزديك به عارضه خطي، انتخاب مناطق همجوار، انتخاب Polygon هاي منطبق با عارضه خطي، انتخاب نقاط موجود در يك محدوده مشخص، يافتن نزديك ترين عارضه به يك محل، يكپارچه نمودن عوارض مشترك در يك خاصيت

معرفي محيط نرم افزار

تعريف لايه نقطه اي، مديريت بانك ArcCatalog

فيزيوگرافي، مورفومتري، رتبه بندي آبراهه به روش Strahiler و روش Sherve

معرفي محيط ArcMap بصورت عملي

مديريت بانك اطلاعاتي در Arcmap

بتن مرز حوزه، ساختن لايه هاي جديد

Digit  كردن لايه ها

تمرين لايه ها

نحوه توپولوژي كردن لايه ها

سيستم مختصات و تصاوير و مولفه هاي تشكيل دهنده Tm

نيازمندي هاي GIS در بخش هواشناسي

Interpolation و روش هاي آن

ArcScan

ساختن 3D

Spatial Analyst

مفاهيم شيب و كاربرد آن

Effect  در 3D View و كاربرد آن

نحوه تهيه Hypsometer

فرمول نويسي براي DBMS

نحوه تهيه نقشه Slope و Eliminate

نحوه تهيه نقشه Aspect

نحوه Convert كردن

نحوه تهيه و ساختن Tm

نحوه Import كردن لايه

مدلسازي Fuzzy

تحليل مكاني با استفاده از تابع Intersect

تحليل لايه هاي تكي و چند لايه

توابع تحليلي

نحوه Dissolve

توابع تحليل چند لايه اي

Merge كردن

Clipe كردن

توابع Allocation، Cest Dist Weight، Union

تهيه Layout

كارتوگرافي

Georef نمودن نقشه هاي اسكن شده

اجراي دستورات Arcediting