.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آموزش امكانات و توانايي هاي نرم افزار در زمينه هاي ترسيمي ، محاسباتي . شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز تسلط به نقشه برداري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
تسلط به تهيه نقشه هاي مقاطغ طولي و عرضي و همچنين ترسيم نقشه هاي توپوگرافي طراحي مسيرهاي مختلف با استاندارد هاي روز و محاسبات احجام عمليات خاكي

مخاطبان
مهندسان عمران و معماري و ناظران و كارشناسان فني و ... دانشجويان رشته هاي مهندسي عمران و معماري

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

ü      نصب نرم افزار، معرفي و آشنايي با محيط نرم افزار، تعريف پروژه و چگونگي تعريف پروژه

ü      ورود نقاط به صورت متوالي و ورود نقاط از يك فايل

ü      كار با منوي Point، چگونگي كار با منوي Line، Curve، Plan، Point

ü      چگونگي تشكيل Surface

ü      آشنايي با منوي Alignment، و مسير و Offset، چگونگي تشكيل Stations

ü      آشنايي با Label

ü      آشنايي با Section زدن

ü      كليه منوهاي LandCAD

ü      شروع كار با Civil Design، آشنايي و كار با منوي Profiles

ü      آشنايي با منوي Cross- Section

ü      آشنايي با منوي Train و كار با منوي Hydrology