.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 

 آموزش امکانات و تکنیکهای نوین در نگاشتمان وب سایت به دانش پذیرانشرایط شرکت کنندگان
توانايي طراحي و پياده سازي وب سايت

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي استفاده از تكنيكهاي نوين (Ajax) در ساخت وب سايت

مخاطبان
- افرادي كه به طراحي حرفه اي وب سايت گرايش دارند. - دانش پژوهاني كه دوره طراحي وب يا ASP و يا PHP را گذرانده باشند.

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
Introduction to Java Script and the Web
Data Types and Variables
Decisions, Loops and Functions
Error Handling and Debugging
Object-Based Programming_ Objects, Prototype, Inheritance
Anonymous Functions
Events
XML
Regular Expressions
Built-in Objects and Functions
Browser Environment and DOM
Ajax and JSON
Java script Frameworks