.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 آشنايي با اصول اوليه كار با پايگاه هاي داده

آشنايي با چگونگي ايجاد پايگاه هاي داده

آشنايي با جداول, معيارها, فرمها و گزارشات در پايگاه هاي داده


شرایط شرکت کنندگان
-آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
قابليت ايجاد بانك اطلاعاتي

مخاطبان
افرادي كه علاقه مند به ساخت جداول Data base وبانكهاي اطلاعاتي هستند.

مدت
26  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل