.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنايي دانش پژوهان با قابليت هاي نرم افزار فتوشاپ و مشاهده پروسه آماده سازي يك پروژه حرفه اي جهت ارائه به كارفرماشرایط شرکت کنندگان


توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي كلي با مواردي همچون: ايجاد جلوه هاي ويژه مانند درخشندگي ، مه ، بارش باران ، برف ، انعكاس و ... بر روي رندر ها قرار دادن پرسوناژ هاي انساني و ماشين و ... بر روي رندر قابليت ساخت رندر هاي طبيعي

مخاطبان
تمامي دانشجوياني كه دوره 3d max يا v ray را گذرانده اند.

مدت
2  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

آشنايي كلي با پست پروداكت