.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توجه به مفاهيم پايه ،اصول فکری و تاريخ معماري به عنوان زمينه تئوری پروژه هاي عمليشرایط شرکت کنندگان
حداقل ديپلم مقطع متوسطه قبولي در مصاحبه ورودي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
كاربرد مفهومي تاريخ در طراحي داخلي آشنايي با تاريخ دوره باستان آشنايي با هنر و معماري قرون وسطي تا دوره معاصر

مخاطبان
علاقمندان به شركت در دوره هاي دكوراسيون داخلي

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • مباحث پايه
 • هنر و معماري گهواره تمدن (بين النهرين)
 • هنر و معماري مصر باستان
 • هنر و معماري تمدنهاي اژه اي
 • هنر و معماري يونان باستان و اتروسک
 • هنر در معماري روم باستان 
 • هنر و معماري قرون وسطي
 • پيش زمينه هاي معماري مدرن
 • چهار استاد معماري مدرن
 • معماران مدرن متاخر
 • هنر و معماري پست مدرن