.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

شناخت اصول و مباني هنرهاي تجسمي توام با تاريخ معماري

آشنايي دانش پذيران با عناصر تشكيل دهنده فضاي معماري



شرایط شرکت کنندگان
حداقل ديپلم مقطع متوسطه قبولي در مصاحبه ورودي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با هنر و معماري دوره باستان تا معاصر شناخت و بكارگيري مفاهيم پايه تجسمي در معماري داخلي درك مفاهيم پايه و عناصر بصري و مباني رنگ بكارگيري همزمان مفاهيم عميق و پيچيده درجهت خلق فضاي معماري طراحي عناصر تشكيل دهنده معماري داخلي-طراحي جداره ها متناسب با موضوع برنامه

مخاطبان
علاقمندان به شركت در دوره هاي دكوراسيون داخلي

مدت
39  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • شناخت عناصر و مفاهيم معماري داخلي
  • مفاهيم پايه و عناصر بصري
  • مفاهيم انتزاع و تجرید
  • آموزش مقدماتی مباني رنگ
  • شناخت عناصر كلاسيك
  • شناخت مقوله فضا در هنر و معماري
  • خلاقيت
  • تمرين مبحث خلاقيت
  • تركيب (كمپوزسيون)