.: مشخصات درس
عنوان درس: كارگاه مباني هنر و خلاقيت معماري ويژه معماري داخلي
  اهداف و مهارتها   سرفصل  

شناخت اصول و مباني هنرهاي تجسمي توام با تاريخ معماري

آشنايي دانش پذيران با عناصر تشكيل دهنده فضاي معماري

  • شناخت عناصر و مفاهيم معماري داخلي
  • مفاهيم پايه و عناصر بصري
  • مفاهيم انتزاع و تجرید
  • آموزش مقدماتی مباني رنگ
  • شناخت عناصر كلاسيك
  • شناخت مقوله فضا در هنر و معماري
  • خلاقيت
  • تمرين مبحث خلاقيت
  • تركيب (كمپوزسيون)
شرایط شرکت کنندگان
حداقل ديپلم مقطع متوسطه قبولي در مصاحبه ورودي
كاربرد درس در ساير دروس توانایی های مورد انتظار دانشپذیران
آشنايي با هنر و معماري دوره باستان تا معاصر شناخت و بكارگيري مفاهيم پايه تجسمي در معماري داخلي درك مفاهيم پايه و عناصر بصري و مباني رنگ بكارگيري همزمان مفاهيم عميق و پيچيده درجهت خلق فضاي معماري طراحي عناصر تشكيل دهنده معماري داخلي-طراحي جداره ها متناسب با موضوع برنامه
مخاطبان تعداد ساعات
علاقمندان به شركت در دوره هاي دكوراسيون داخلي 39  ساعت