.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي علاقمه مندان به معماری داخلی(دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی)  در زمينه ترسيم اجسام و طرح هاي درون ذهني و سه بعدي و ارائه طرحشرایط شرکت کنندگان
حداقل ديپلم مقطع متوسطه قبولي در مصاحبه ورودي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي در ترسيم انواع طرح هاي معماري. كسب قابليت ارائه آنها در طرح ها. ترسيم پرسپكتيو هاي داخلي معماري تبديل ايده هاي ذهني به تصاوير عيني

مخاطبان
علاقمندان به شركت در دوره هاي دكوراسيون داخلي

مدت
48  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

اصول و مباني تئوري پرسپكتيو و معرفي انواع آن
پرسپكتيو داخلي
پرسپكتيو خارجي
ترسيم فضاهاي معماري و احجام ساده با تناسبات
كروكي در بافت
آشنايي با تكنيك هاي مختلف راندو و طراحي بافت
استفاده از تكنيك ماژيك در فضاي داخلي
تلفيق تكنيكهاي مختلف راندو جهت معرفي فضاي داخلي