.: مشخصات درس
عنوان درس: كارگاه بيان ايده و طرح ويژه معماري داخلي
  اهداف و مهارتها   سرفصل  

توانمند سازي علاقمه مندان به معماری داخلی(دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی)  در زمينه ترسيم اجسام و طرح هاي درون ذهني و سه بعدي و ارائه طرح

اصول و مباني تئوري پرسپكتيو و معرفي انواع آن
پرسپكتيو داخلي
پرسپكتيو خارجي
ترسيم فضاهاي معماري و احجام ساده با تناسبات
كروكي در بافت
آشنايي با تكنيك هاي مختلف راندو و طراحي بافت
استفاده از تكنيك ماژيك در فضاي داخلي
تلفيق تكنيكهاي مختلف راندو جهت معرفي فضاي داخلي

شرایط شرکت کنندگان
حداقل ديپلم مقطع متوسطه قبولي در مصاحبه ورودي
كاربرد درس در ساير دروس توانایی های مورد انتظار دانشپذیران
توانايي در ترسيم انواع طرح هاي معماري. كسب قابليت ارائه آنها در طرح ها. ترسيم پرسپكتيو هاي داخلي معماري تبديل ايده هاي ذهني به تصاوير عيني
مخاطبان تعداد ساعات
علاقمندان به شركت در دوره هاي دكوراسيون داخلي 48  ساعت