.: دوره های قابل ثبت نام
دپارتمان: IT Professional
گروه: 15 - شبکه و سخت افزار
دوره: دوره جامع طراحي و مديريت كاربردي شبكه هاي كامپيوتري
مدت دوره: 355  ساعت
 
دوره های ارایه شده:
 
کد دورهروز و ساعتثبت نام
9272 سه شنبه یکشنبه 16:00-21:00ثبت نام